Sedimentologisch laboratorium

Sedimentlabo_3Sinds enkele jaren beschikt het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) over een sedimentologisch labo. De interesse in deze slibdeeltjes ‘sediment’ werd de laatste jaren steeds groter gezien het belang voor de planning van baggerwerken, de vrijwaring van de toegang tot de havens, het afvoergedrag van rivieren, het risico op overstromingen enz. Bovendien bleek de voorbije jaren dat rivierverontreiniging zich makkelijk vastzet op deze deeltjes en zo door de rivier wordt meegevoerd. Gezien de unieke samenstelling, vorm, kleur, enz. van de deeltjes, kan een sedimentclassificatie worden opgemaakt. Als sediment dan wordt meegevoerd naar andere oorden, kan toch worden achterhaald van waar het deeltje afkomstig is.

Wat is sediment?

Sediment of afzetting is de benaming voor door wind, water en/ of ijs getransporteerd materiaal. In het WL zijn we voornamelijk geïnteresseerd in sediment getransporteerd in water, want dit speelt een rol in de planning van baggerwerken, de vrijwaring van de toegang tot de havens, het afvoergedrag van rivieren, het risico op overstromingen enz.

Routinematige analyses versus vernieuwend onderzoek

Het HIC sediment meetnet:

In het sedimentologisch laboratorium worden de waterstalen die doorlopend verzameld worden op vaste meetpunten en tijdens vaste meetvaarten van het WL onderzocht op verschillende parameters. De belangrijkste hiervan zijn: sedimentconcentratie, korrelgrootte, organisch stof gehalte, zoutgehalte of Cl-.

sedimentlabo sedimentanalyse sedimentonderzoek

Projectmatig onderzoek:

Daarnaast voert het WL ook vernieuwend onderzoek uit, waaraan ook analyses in het sedimentologisch laboratorium gekoppeld zijn. Naast de hierboven vermelde analyses, wordt ook microscopisch onderzoek (zowel licht- als elektronenmicroscopisch) uitgevoerd. Verder kan ook de dichtheid van het droge sediment of van het watersedimentmengsel bepaald worden. Ook worden er behoorlijk veel analyses uitgevoerd op slib (afgezette fijne sedimentdeeltjes) om de reologische eigenschappen ervan te bepalen.

Kalibratie van toestellen:

Ook worden de toestellen die op het terrein ingezet worden om fysische parameters te meten in het sedimentologisch laboratorium gekalibreerd, zodat ze kwaliteitsvolle gegevens registreren.