Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse. Deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen

Sinds de stranding van de Fowairet ter hoogte van de Platen van Ossenisse in 2005 werden er door Rijkswaterstaat (RWS) meer dan 150 meetcampagnes uitgevoerd waarbij de stroomsnelheden werden gemeten. Deze campagnes vonden steeds plaats wanneer er dwarsstroming verwacht werd. Ten behoeve van de validatie van de numerieke modellen, is er de noodzaak stromingsinformatie te hebben op momenten dat zich geen matige of sterke dwarsstroming voordoet. Daartoe werden in mei 2021 door het Waterbouwkundig Laboratorium, in samenwerking met DAB Vloot, op 2 dagen ADCP-stroommetingen uitgevoerd bij matige getijcondities (doodtij-gemiddeld getij). Tevens werden metingen uitgevoerd tijdens de 2 momenten in maart 2021, waarvoor een matige dwarsstroming voorspeld werd. Voorliggend rapport presenteert de resultaten van deze 4 meetcampagnes.