Het Waterbouwkundig Laboratorium levert expertise om:

  • de nautische veiligheid van de scheepvaart te verbeteren;
  • wateroverlast en watertekort op een effectieve en efficiënte wijze aan te pakken;
  • veilige, efficiënte en effectieve watergebonden infrastructuur te ontwikkelen;
  • bij te dragen tot het waterwegen-, kust- en havenbeleid, als deel van de economische ontwikkeling, rekening houdend met de leemilieucomponent.

Het Waterbouwkundig Laboratorium bevordert een veilige en vlotte scheepvaart naar de Vlaamse havens en op de binnenwateren. Met state-of-the-art technologie bieden wij een wetenschappelijke onderbouwing voor de gehanteerde criteria die bepalen of schepen al dan niet toegelaten worden op de trajecten naar de Vlaamse havens en op de binnenwateren.

Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt het hydraulische gedrag van waterbouwkundige constructies en hun wisselwerking met de omgeving.

Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de kustveiligheid bij extreme stormen en de bescherming tegen erosie van de kust. De expertise die we verwerven in dit onderzoeksdomein sluit nauw aan bij ons doel om duurzaam de veiligheid tegen overstroming te verhogen en een integraal kustzonebeheer te ondersteunen

Het hydrodynamisch onderzoek van het Waterbouwkundig Laboratorium focust op kusten en estuaria. We bestuderen het getij, de getijstroming, de golven en de zoutindringing aan de hand van terreinmetingen, fysische modelproeven en numerieke simulaties.

Een van de belangrijkste onderzoeksactiviteiten van het Waterbouwkundig Laboratorium bestaat erin om de waterafvoer in rivieren en kanalen te begrijpen, te verklaren en te simuleren, rekening houdend met alle functies van de waterweg.