Hydraulica en sediment

compilatie hydraulica-sediment

Het hydrodynamisch onderzoek van het Waterbouwkundig Laboratorium focust op kusten en estuaria. We bestuderen het getij, de getijstroming, de golven en de zoutindringing aan de hand van terreinmetingen, fysische modelproeven en numerieke simulaties.

Onderzoek naar cohesief sediment (slib) moet meer inzicht verschaffen in het sedimenttransport, de consolidatie van sediment en de turbiditeit met het oog op baggerwerken. Tegelijk is kennis van de reologie (nautische bodem) van belang om de manoeuvreerbaarheid van schepen en de grenscondities voor veilige haventoegang te bepalen.

In het belang van de scheepvaart, de veiligheid tegen overstroming en de natuurlijke sediment- en morfodynamiek voeren we onderzoek uit naar grootschalige structuren zoals zandbanken voor de kust en systemen van geulen, drempels en platen in estuaria. In morfodynamische studies hebben we aandacht voor de stranddynamiek en kustafslag, die we in detail onderzoeken. Daarbij komen zowel het dwarstransport (vooroever - strand - duin) als het langstransport aan bod. Die kennis is belangrijk om de meest geschikte kustverdediging en -veiligheid te realiseren.

Hydrodynamica

Cohesief sediment

Morfodynamica

Projecten


Hydrodynamica

Ons hydrodynamisch onderzoek legt de focus op het getij, de getijstroming, de golven en de zoutindringing van kusten en estuaria. We bestuderen voornamelijk de hydrodynamica van de Noordzee en het Schelde-estuarium, maar ook andere gebieden komen aan bod om onze kennis over processen uit te breiden. Daarvoor zetten we terreinmetingen, fysische modelproeven en numerieke simulaties in.

Om de rekentijd en detailgraad in balans te brengen, is een flexibel numeriek modelinstrumentarium noodzakelijk om enerzijds het volledige systeem te begrijpen en anderzijds detailuitspraken te doen over bepaalde locaties. Naast het gebruik van commerciële en opensourcesoftware, ontwikkelt het Waterbouwkundig Laboratorium dan ook eigen tools en schematisaties op maat van het kust- en Scheldeonderzoek.

Om vraagstukken rond zoutindringing te beantwoorden, is een 2D-voorstelling vaak onvoldoende. Hiervoor zet het Waterbouwkundig Laboratorium complexe 3D-modellen in die bv. de variatie over de waterkolom kunnen weergeven.

Cohesief sediment

Het onderzoek naar cohesief sediment (slib) verschaft het Waterbouwkundig Laboratorium meer inzicht in het sedimenttransport, de consolidatie van sediment en de turbiditeit.

De eigenschappen en beweging van sedimentvolumes brengen we niet alleen in kaart ten behoeve van baggerwerken. Kennis van de reologie (nautische bodem) is ook van belang om de manoeuvreerbaarheid en grenscondities te bepalen waarin schepen naar bovennog een veilige toegang tot de havens hebben. Het onderzoek naar cohesief sediment van het Waterbouwkundig Laboratorium heeft dus ook een groot economisch belang.

Om de eigenschappen van slib beter te doorgronden, vergelijken we slib uit de Schelde met stalen uit andere Europese delta’s. Samen met partners doen we onderzoek naar omslagpunten in het estuarium om een duurzaam veilige en toegankelijke natuur te verzekeren.

Morfodynamica

In morfodynamische studies van de kust bestudeert het Waterbouwkundig Laboratorium zowel het langstransport als het dwarstransport. Dwarstransportstudies focussen op vooroever-, strand- en duinafslag ten gevolge van stormen. Met die kennis ondersteunen we het kustveiligheidsbeleid en helpen we een duurzame kustverdediging te ontwerpen.

Grootschalige structuren zoals de evolutie van zandbanken voor de kust en systemen van geulen en platen in estuaria behoren ook tot onze morfodynamische expertise. Onze kennis over de drempels in estuaria is belangrijk om het toegangsbeleid voor de scheepvaart te bepalen, om duurzame overstromingsbeveiliging voor te stellen en is cruciaal voor de evolutie van het estuarium en de kustzone op lange termijn.

Projecten

Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen

Tel. +32 3 224 60 35

Hoe ons bereiken?

Ga naar het overzicht.

Blijf op de hoogte van nieuwe publicaties m.b.t. ons hydraulisch en sedimentonderzoek via volgende RSS-feed.