Kustbescherming

compilatie fotos_kustbescherming

Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de kustveiligheid bij extreme stormen en de bescherming tegen erosie van de kust. De expertise die we verwerven in dit onderzoeksdomein sluit nauw aan bij ons doel om duurzaam de veiligheid tegen overstroming te verhogen en een integraal kustzonebeheer te ondersteunen. Zo bouwen we mee aan de adaptatie van de kustzone aan de klimaatverandering en in het bijzonder de zeespiegelstijging. 

De kustveiligheid bij storm onderzoeken we in al zijn aspecten, gaande van de hydrometeorologische kenmerken van stormen op de Noordzee, de golfvoortplanting over de Vlaamse Banken, in de strandzone en in de havens, de stormafslag van stranden en duinen, het faalgedrag van zeedijken en waterkerende constructies in de havens, tot de mogelijke overstroming van de laaggelegen kustvlakte.  

Voor de erosiebescherming van de kust onderzoeken we de relatie tussen getijstroming, golven en wind als aandrijvende factoren en de zandtransporten en morfologische evoluties van de duinen, de stranden, de vooroever en de kustnabije zeebodem. We ondersteunen met onze expertise het ontwerp van zandsuppleties en andere zachte maatregelen zoals helmbeplanting, en we bestuderen het effect van strandhoofden en andere harde structuren op de kustmorfologie. 

We delen onze expertise met andere onderzoekers en stakeholders zodat er gezamenlijk gewerkt wordt aan een integraal kustzonebeheer dat de uitdagingen van klimaatverandering opneemt. We onderzoeken mee het effect van klimaatscenario’s op het golfklimaat en de zandhuishouding. We werken samen met biologen aan ecosysteem-gebaseerde oplossingen voor kustbescherming die tegelijk ook een ecologische meerwaarde creëren. We bestuderen de mogelijkheden om baggerspecie in te zetten voor kustbescherming waarmee win-win gecreëerd wordt met de toegankelijkheid van de havens. We zetten ons in om van de kust een aangename omgeving te maken waar het goed toeven is voor toeristen en recreanten.  

Kustveiligheid bij storm

Erosiebescherming van de kust 

Integraal kustzonebeheer 

Projecten 


Kustveiligheid bij storm

Het Waterbouwkundig Laboratorium is gespecialiseerd in beleidsondersteunend advies en het (voor)ontwerp, de monitoring en de toetsing van zeeweringen. Wij beschikken over specifieke expertise in kustbeschermingsstructuren, o.a. zeedijken, duinen, stranden, havendammen en stormmuren. We onderzoeken de interactie met golven, stromingen en zandtransport.  

Dit doen we door gebruik te maken van in situ metingen van hydrodynamische en morfodynamische processen, schaalmodelproeven in 2D (golfgoot) of 3D (golftank) en geavanceerde numerieke modellen die ons inzicht geven in getij, golfvoortplanting, strandafslag, duinafslag, golfklap, golfoploop, golfoverslag (bv. CFD-modellering). 

We houden een instrumentarium up-to-date waarmee toetsingen van de sterkte van de zeewering kunnen gerealiseerd worden en waarmee de risico’s op schade en slachtoffers bij overstroming door de zee ingeschat kunnen worden. Deze tools worden gebruikt door het beleid bij de 6-jaarlijkse cyclus ter evaluatie van de toestand van de kustveiligheid. 

Erosiebescherming van de kust

Om duurzame oplossingen voor erosiebescherming uit te werken doet het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoek naar de morfodynamiek van de kustzone. We voeren desktopstudies uit waarbij we oude data eerst digitaliseren en dan bestuderen, naar bovenwe voeren in-situ metingen uit en we stellen numerieke modellen op. Meer inzicht in de complexiteit van de processen op een waaier aan tijdsschalen (van eeuwen tot uren) stelt ons in staat om maatregelen voor te stellen die meewerken met de natuur. Zo kunnen we ook vermijden dat nieuwe erosieproblemen gecreëerd worden.  

Het Waterbouwkundig Laboratorium staat niet alleen in voor advies en onderzoek over het ontwerp van nieuwe maatregelen, maar evalueert ook de evolutie van uitgevoerde werken door middel van langjarige monitoring. Hiervoor voeren we terreinmetingen uit van bv. debieten, stroomsnelheden, strandprofielen, korrelgrootte en andere kenmerken van strandzand. 

Integraal kustzonebeheer

Het Waterbouwkundig Laboratorium participeert in samenwerking met beleidsmakers en onderzoekers met andere specialisaties zoals ecologen, ruimtelijke planners, historici, lokale besturen enzovoort. Het doel ervan is te werken aan integraal kustzonebeheer.  

We willen de maatschappelijke uitdagingen zoals adaptatie aan de klimaatverandering, compensatie van het verlies aan biodiversiteit, blauwe energieopwekking, de toegankelijkheid van de havens, de verzilting enzovoort mee aanpakken.  

Meewerken in multidisciplinaire teams, het uitvoeren van desktopstudies, brede communicatie van technische onderzoeksresultaten, participeren in werkgroepen, presentaties geven aan het grote publiek enzovoort zijn de manieren waarop we ons steentje bijdragen. 

Projecten

Kustveiligheid bij storm

Erosiebescherming van de kust 

Integraal kustzonebeheer 

 

Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen

Tel. +32 3 224 60 35

Hoe ons bereiken?

Ga naar het overzicht.

Blijf op de hoogte van nieuwe publicaties m.b.t. ons kustonderzoek via volgende RSS-feed.